Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho chúng tôi trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

1. Khách hàng là người “trả lương” cho chúng ta.

2. Tôn trọng cá nhân: Mọi người đều “bình đẳng” trong ý kiến và hành xử.

3. Tinh thần đồng đội: Thành công của công ty là dựa vào đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

4. Trách nhiệm: Lao động hết mình – Trách nhiệm cao nhất – Đặt mình vào vị trí người khác khi làm việc.

5. Học hỏi và sáng tạo: Luôn luôn học hỏi, không ngừng sáng tạo dù ở đâu, dù làm bất cứ việc gì để tạo ra sự khác biệt.

6. Quan tâm tới xã hội: Là quan tâm đến sự phát triển trong tương lai của chính bạn.

Core values are our guide for the whole process of establishment and development period

– Customers: the persons who “pay the salary” for us.

– Respect for the individual: everyone is “equal” in opinion and behavior.

– Team spirit: the success of the company is based on the union and mutual support.

– Responsibility: Work hard – High responsibility – Put yourself in the position of others while working.

– Learning and Creativity: Always learn and be creative in everywhere and doing anything to make the difference.

– Society oriented mind: caring about your own future development.